logo WeAreMonitoring
Search
Close this search box.

We collect data on the humanitarian crisis at the Polish-Belarusian border.

Search
Close this search box.

We collect data about humanitarian crisis at the polish-belarusian border.

Methodology statistic

Dane analizowane i udostępniane przez WAM pochodzą z trzech źródeł:

 • zarchiwizowanych rozmów online prowadzonych z osobami w drodze na granicy polsko- białoruskiej zgłaszającymi potrzebę wsparcia
 • informacje z pierwszej ręki przekazywane nam przez organizacje, nieformalne inicjatywy i osoby prywatne udzielające wsparcia na terytorium województw podlaskiego i lubelskiego
 • wywiady pogłębione, prowadzone przez WAM z osobami, które doświadczyły pushbacku lub innych form przemocy na granicy

Dziękujemy wszystkim organizacjom humanitarnym działa­jącym na pograniczu polsko-białoruskim oraz osobom z nimi współpracującym za udostęp­nienie nam raportów z przeprowadzonych przez siebie interwencji.  Szczególne podziękowania należą się wszyst­kim osobom w drodze, które zdecydo­wały się podzielić z nami własnymi doświad­czeniami.

Pracownicy i pracowniczki organizacji humani­tarnych oraz osoby z nimi współpracujące podkreślają, że trudny kontekst, bariera językowa i etyka ich pracy często nie pozwalają na uzyskanie wyczerpujących informacji na temat histo­rii i sytuacji ludzi w drodze. Podczas inter­wencji wielu z nich jest w tak złym stanie psy­cho­fi­zycznym, że nie ma możliwości uzy­skania szczegółowych informacji bez narażania ich na ryzyko retraumatyzacji lub wywoływania w nich poczucia, że są organiza­cjom humani­tarnym winni jakiekolwiek odpowiedzi na pyta­nia z racji otrzymania od nich wsparcia. 

Z tego względu dane, które do nas spływają, są często fragmentaryczne i nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji. Szczególnie w przypadku wywózek, najwięcej informacji jesteśmy w stanie zebrać dopiero w trakcie pogłębionych wywiadów, więc spływają często z opóźnieniem. 

Definicje kategorii, którymi się posługujemy:
Liczba zgłoszeń — łączna liczba zgłoszo­nych grup/osób w drodze, znajdujących się na terenie Polski, Białorusi, Litwy lub Łotwy. Nie uwzględnia osób przebywających w danym okresie raportowym na terenie innych krajów europejskich, ponieważ ra­port ma na celu zo­brazowanie sytuacji na granicy polsko-białoru­skiej i związanym z nią szlakiem mi­gracyjnym.
Dzieci — wszystkie osoby, których potwier­dzony bądź deklaratywny wiek to 0-18 lat.
MBO (małoletni bez opieki) — Osoby poniżej 18 roku życia podróżujące bez dorosłego opie­kuna prawnego, a więc także małoletni podró­żujący ze starszym rodzeństwem lub innymi krewnymi niebędącymi ich opiekunami w świetle prawa obowiązującego w Polsce.
Zgłoszenia z Sistiemy — zgłoszenia grup/osób przebywających w pasie terenu pomiędzy umoc­nieniami granicznymi Polski i Białorusi, zwanymi po­tocznie sistiemą.
Wsparcie udzielone — łączna liczba osób lub grup, do których udało się dotrzeć organiza­cjom i podmiotom działającym na Podlasiu, które zgodziły się podzielić z nami informa­cjami (Grupa Granica, Ocalenie, niezrzeszone mieszkańcy i mieszkanki Podlasia, kolektywy, jednostki, POPH).
Wywózki — wywózki, które miały miejsce w danym czasie, zgłoszone nam przez osoby, które doświadczyły ich bezpośrednio lub były ich bezpośrednimi świadkami lub świadkiniami. Wywózki zliczamy w skali miesięcznej ze względu na zazwyczaj opóźnienione spływanie danych na ich temat.
Przemoc Polska — zgłoszone przy­padki przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych były osoby nale­żące do polskich służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej.
Przemoc Białoruś — zgłoszone nam formy przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych byli ludzie nale­żący do białoru­skich służb mundurowych.
Liczba interwencji — liczba interwencji huma­nitar­nych podjętych przez zespoły terenowe w odpowiedzi na zgłoszenie potrzeby wsparcia lub przypadkowe spotkanie osób w drodze na terenie przygranicznym.
Liczba zmarłych — liczba osób w drodze zmarłych od sierpnia 2021 do dnia dzisiejszego, których ciała odnaleziono po polskiej granicy polsko-biało­ruskiej oraz te przypadki ze strony białoruskiej, o których wiemy. Ze względu na brak innych źródeł, nie mamy zazwyczaj możliwości zweryfikowania informacji pojawiających się w białoruskich mediach.

Zgłoszenia wywózki — wywózki, które miały miejsce w danym czasie, zgłoszone nam przez osoby, które doświadczyły ich bezpośrednio lub były ich bezpośrednimi świadkami lub świadkiniami. Wywózki zliczamy w skali miesięcznej ze względu na zazwyczaj opóźnienione spływanie danych na ich temat.
Zgłoszona przemoc Polska — zgłoszone przy­padki przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych były osoby nale­żące do polskich służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zgłoszona przemoc Białoruś — zgłoszone nam formy przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych byli ludzie nale­żący do białoru­skich służb mundurowych.
Liczba interwencji — liczba interwencji huma­nitar­nych podjętych przez zespoły terenowe w odpowiedzi na zgłoszenie potrzeby wsparcia lub przypadkowe spotkanie osób w drodze na terenie przygranicznym.
Liczba zmarłych — liczba osób w drodze zmarłych od sierpnia 2021 do dnia dzisiejszego, których ciała odnaleziono po polskiej granicy polsko-biało­ruskiej oraz te przypadki ze strony białoruskiej, o których wiemy. Ze względu na brak innych źródeł, nie mamy zazwyczaj możliwości zweryfikowania informacji pojawiających się w białoruskich mediach.
Osoby z grup wrażliwych — osoby szczegól­nie narażone ze względu na następujące prze­słanki:

Wiek

 • małoletni
 • małoletni bez opieki
 • osoby powyżej 45 roku życia
 • seniorzy/ki powyżej 60 roku życia

Przesłanki
medyczne

 • ciąża
 • choroba przewlekła
 • niepełnosprawność

Przesłanki
sytuacyjne

(na obecnym
etapie praktycznie
niemoż­liwe do
ziden­tyfikowania)

 • ofiary przemocy sek­sual­nej lub narażone na prze­moc ze względu na płeć
 • ofiary tortur
 • ofiary handlu ludźmi
Scroll to Top
Skip to content