logo WeAreMonitoring
Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Szukaj
Close this search box.

Zbieramy dane dotyczące kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Metodologia statystyk

Dane analizowane i udostępniane przez WAM pochodzą z trzech źródeł:

 • zarchiwizowanych rozmów online prowadzonych z osobami w drodze  zgłaszającymi potrzebę wsparcia;
 • informacje przekazywane nam przez organizacje, nieformalne inicjatywy i osoby prywatne udzielające wsparcia na terytorium województw podlaskiego i lubelskiego;
 • wywiady pogłębione, prowadzone przez WAM z osobami, które doświadczyły wywózek lub innych form przemocy na granicy.

Pracownicy i pracowniczki organizacji humani­tarnych oraz osoby z nimi współpracujące podkreślają, że trudny kontekst, bariera językowa i etyka ich pracy często nie pozwalają na uzyskanie wyczerpujących informacji na temat histo­rii i sytuacji ludzi w drodze. Podczas inter­wencji wielu z nich jest w tak złym stanie psy­cho­fi­zycznym, że nie ma możliwości uzy­skania szczegółowych informacji bez narażania ich na ryzyko retraumatyzacji lub wywoływania w nich poczucia, że są organiza­cjom humani­tarnym winni jakiekolwiek odpowiedzi na pyta­nia z racji otrzymania od nich wsparcia. 

Z tego względu dane, które do nas spływają, są często fragmentaryczne i nie przedstawiają pełnego obrazu sytuacji. Szczególnie w przypadku wywózek, najwięcej informacji jesteśmy w stanie zebrać dopiero w trakcie pogłębionych wywiadów, więc spływają często z opóźnieniem. 

 

Dziękujemy wszystkim organizacjom humanitarnym działa­jącym na pograniczu polsko-białoruskim oraz osobom z nimi współpracującym za udostęp­nienie nam raportów z przeprowadzonych przez siebie interwencji.  Szczególne podziękowania należą się wszyst­kim osobom w drodze, które zdecydo­wały się podzielić z nami własnymi doświad­czeniami.

Definicje kategorii, którymi się posługujemy:

 

Zgłoszenia — łączna liczba zgłoszo­nych WAM osób w drodze, które  potrzebowały wsparcia na granicy polsko-białoruskiej.

 

Dzieci — wszystkie osoby, których potwier­dzony bądź deklaratywny wiek to 0-18 lat.

 

MBO (małoletni bez opieki) — Osoby poniżej 18 roku życia podróżujące bez dorosłego opie­kuna prawnego, a więc także małoletni podró­żujący ze starszym rodzeństwem lub innymi krewnymi niebędącymi ich opiekunami w świetle prawa obowiązującego w Polsce.

Zgłoszenia z Sistiemy — zgłoszenia osób przebywających w pasie terenu pomiędzy umoc­nieniami granicznymi Polski i Białorusi, zwanymi po­tocznie sistiemą.

 

Udzielone wsparcie — łączna liczba osób, do których udało się dotrzeć organiza­cjom i podmiotom działającym na pograniczu, które zgodziły się podzielić z nami informa­cjami (Grupa Granica, Ocalenie, niezrzeszone mieszkańcy i mieszkanki pogranicza, kolektywy, jednostki, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne).

 

Wywózki (pushbacki) — sytuacje, gdy osoby w drodze, które przekroczyły granicę poza przejściem granicznym zostały zawrócone na Białoruś bez umożliwienia złożenia wniosków azylowych. Zliczamy wywózki zgłoszone nam przez osoby, które doświadczyły ich bezpośrednio lub były ich bezpośrednimi świadkami lub świadkiniami.

 

Przemoc w Polsce — zgłoszone przy­padki przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych były osoby nale­żące do polskich służb mundurowych: Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

 

Przemoc w Białorusi — zgłoszone nam formy przemocy doświadczonej bezpośrednio przez osoby w drodze, której sprawcami we­dług relacji pokrzywdzonych byli ludzie nale­żący do białoru­skich służb mundurowych.

 

Interwencje — liczba interwencji huma­nitar­nych, prawnych lub medycznych podjętych przez zespoły terenowe udzielone osobom w drodze na terenie przygranicznym po polskiej stronie.

 

Śmierci — liczba osób w drodze zmarłych od sierpnia 2021 do dnia dzisiejszego, których ciała odnaleziono po polskiej lub białoruskiej stronie granicy.

 

 

Osoby z grup wrażliwych — osoby szczegól­nie narażone ze względu na następujące prze­słanki:

Wiek

 • małoletni
 • małoletni bez opieki
 • osoby powyżej 45 roku życia
 • w tym seniorzy/ki powyżej 60 roku życia

Przesłanki
medyczne

 • ciąża
 • choroba przewlekła
 • niepełnosprawność

Przesłanki
sytuacyjne

(na obecnym
etapie praktycznie
niemoż­liwe do
ziden­tyfikowania)

 • ofiary przemocy sek­sual­nej lub narażone na prze­moc ze względu na płeć
 • ofiary tortur
 • ofiary handlu ludźmi
Scroll to Top
Skip to content